.

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ของ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.118.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 489,029
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียนพอสังเขป 
ประวัติโรงเรียนพอสังเขป
 

 
  
            โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖   บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่าอำเภอม่วงสามสิบ   จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
            โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๔  ด้วยความร่วมมือของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร์ในตำบลหนองเหล่า โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน มีพระจันที มีทรัพย์ เป็นครูสอน การจัดการเรียนการสอนนั้น เหมือนกับสอนศิษย์วัด งบประมาณต้องอาศัยปัจจัยของชาวบ้านตามแต่ศรัทธา
                พ.ศ. ๒๔๕๖ จัดให้มีบัญชีเรียกชื่อนักเรียน วัสดุอุปกรณ์ได้รับจากราษฎร์ คนละ ๒๐ สตางค์ เป็นค่าบำรุงและทำรายงานส่งอำเภอทุกเดือน
พ.ศ. ๒๔๖๑ จัดให้มีสมุดบัญชีนักเรียนและสมุดหมายเหตุรายวันเป็นการถาวร ต่อมา พระจันที มีทรัพย์ ได้ลาออกตำแหน่งครูสอน ทางอำเภอได้บรรจุสามเณร จันทา ศรีเมืองซอง มาทำการสอนแทน
            พ.ศ. ๒๔๖๒ ทางอำเภอได้บรรจุพระคูณ มีธรรม มาทำการสอน ต่อมาได้ลาออก
            พ.ศ. ๒๔๖๖ ทางอำเภอได้ย้ายนายปลั่ง ทองนนท์ มาเป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนมีชั้น ป.๑ ก และ ป.๑ ข และในปีนี้ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด ๑๖๙ คน มีครู ๕ คน แบ่งชั้นเรียนเป็น ป.๑ ก ถึง ป. ๑ ง และชั้น ป. ๒ จัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบขึ้น
พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้ย้ายโรงเรียนออกจากศาลาวัดไปตั้งเป็นเอกเทศทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ห่างประมาณ ๖๐๐ เมตร สร้างเป็นอาคารชั่วคราวขึ้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันโดยได้รับบริจาคที่ดินจากราษฎร์ในหมู่บ้าน มีเนื้อที่ 24 ไร่ - งาน - ตารางวา
            พ.ศ. ๒๔๗๐ นายสุวรรณ โสมเจษตรินทร์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ. ๒๔๗๑ นายลี นัยนวล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนม่วงสามสิบ
(อำนวยปัญญา)
พ.ศ. ๒๔๗๔ ทางอำเภอได้แต่งตั้งนายชาลี คุณธรรม เป็นครูใหญ่ และในปีนี้นายชาลี คุณธรรม ได้ร่วมกับคณะครูและนายคำดี บรรลุศิลป์ กำนัน พร้อมด้วยราษฎร์ในตำบลได้จัดได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น
            พ.ศ. ๒๔๗๘ นายผอง วิริยะกุล   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ. ๒๕๐๐ นายประสงค์ สุขบุญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. ๒๕๑๓ นายไพบูลย์ วรรณสาย เป็นครูใหญ่ ได้รื้ออาคารหลังเก่าเพราะชำรุดมากสร้างเป็นอาคารหลังใหม่ โดยได้งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เงินสมทบจากคณะครูและราษฎร์ในตำบลเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
พ.ศ. ๒๕๑๖ นายโกวิท ชาวเหนือ เป็นครูใหญ่
พ.ศ. ๒๕๑๗ นายประชุม วิริยะกุล เป็นครูใหญ่
            พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ซ จำนวน ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง ขณะนั้นมีครู ๗ คน
และในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เกิดไฟไหม้ตู้เก็บเอกสาร ๑ หลังและอาคารเรียนเสียหายชาวบ้านได้ช่วยกันดับไฟได้ทัน
            วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ นายประชุม วิริยะกุล ครูใหญ่ ได้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรม
            วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ คนร้ายได้ลอบวางเพลิงอาคารเรียนหลังใหม่ทางทิศเหนือ เสียหายเล็กน้อย
พ.ศ. ๒๕๒๓ นายชุมพร นามแสน   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ. ๒๕๒๔ นายอำนาจ นามแสน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับงบประมาณสร้างส้วม ๑ หลัง ๕ ที่
            พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ซ.ชั้นล่าง และได้รับเงินบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯและชาวบ้านทำซุ้มประตู เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26  และได้รับบริจาคกลองพาเหรด ๑ ชุด และอุปกรณ์ไฟฟ้า เข้าโรงเรียนจาก สจ.ธนา เมตตาริกานนท์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๖ ถัง จากสาธารณสุขและสภาตำบลหนองเหล่า
            พ.ศ. ๒๕๒๘ โรงเรียนได้รับอนุมัติเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301 จำนวน 1 หลัง และบ่อเลี้ยงปลาแบบ สปช. ๑ บ่อ
            พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ในเขตชนบทยากจน และได้รับอนุมัติเปิดขยายชั้นเด็กเล็กเป็นครั้งแรก
            พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ราคา ๘๑๖,000 บาท และได้รับบริจาคเพื่อสร้างบ่อน้ำบาดาลจากคุณแม่ยุพิน สมบูรณ์ทรัพย์ และคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯสร้างห้องสมุดเป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท และจาก สส.ธนา เมตตาริกานนท์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จาก สส.สนิท จันทรวงศ์
            พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่
            พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลาจากโครงการอีสานเขียว จำนวน ๑ บ่อ
            พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับอนุมัติเป็นอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ และได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลา จากกรมประมง จำนวน ๑ บ่อ
พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาบาสเก็ตบอล จำนวนเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาทและได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณ จัดทำห้องซาวด์แล็บและห้องวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๑ โรงเรียนได้รับอนุมัติ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับอนุมัติรื้ออาคารเรียนหลังแรกเนื่องจากทรุดโทรมมาก และได้จัดทำเป็นที่เก็บวัสดุ ๑ หลังได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณโครงการ มิยาซาวา สร้างถังเก็บน้ำฝน ๔ ถัง งบประมาณ ๘๑,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๕ นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับเงินบริจาคจากชุมชน สร้างอาคารเรียนชั่วคราว “ชุมชนร่วมใจ” จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๗ นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม ได้รับอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯ ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ ๓ ชั้นล่าง ๔ ห้องเรียนและจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๒๓๗,๘๖๙ บาท
            พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับเงินบริจาคจากชุมชนต่อเติมโรงอาหาร จำนวนเงิน ๑๗๗,๒๓๕ บาท และนางสาวพรทิพย์   คุปวาณิชพงษ์   สร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับบริจาคจาก “ตระกูลสุขบุญ” สร้างอาคารภูมิปัญญา จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับบริจาคจากชุมชนสร้างรั้วโรงเรียน จำนวนเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและ
เสาแรงต่ำ จำนวน ๒๔๕,๖๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬา(แบบกรมพลศึกษา) จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯและศิษย์เก่า ตลอดจนชาวบ้านสร้างรั้วหน้าโรงเรียนและปรับปรุงห้องสมุด จำนวนเงิน ๑๒๕,๘๕๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๔/๔๕ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่ จำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๑ นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน คนแรก
            พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณ จากมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์สร้างโรงเรือน และเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารศูนย์วิทยบูรณาการ ICT แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (แบบปรับปรุง) ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ๔ ห้องเรียน จำนวนเงิน ๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙( แบบปรับปรุง) ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง  ๔ ห้องเรียน จำนวนเงิน ๒,๕๓๗,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบ CL ๒๐ จำนวน ๒๐ เครื่อง จำนวนเงิน ๕๖๖,๔๖๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุด จำนวนเงิน ๕๖,๔๒๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดระดับอำเภอ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๓ นายกฤษดา สุภศร ได้มาบรรจุในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแทนคนเดิม
            พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนและโปรเจคเตอร์ จำนวนเงิน ๑๔๙,๓๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ( แบบปรับปรุง) ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง  ๔ ห้องเรียน จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๕๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท
            พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๔/45 จำนวน ๒ หลัง ๘ ที่ หลังละ ๒๔๐,๐๐๐ บาทจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้วโรงเรียน จำนวนเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท
           
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจัดทำป้ายและประเหล็กแบบม้วนโรงเรียนดีประจำตำบลในอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ( แบบปรับปรุง) ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ๔ ห้องเรียน จำนวน ๔ บาน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
           
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล จำนวนเงิน ๙๗,๐๐๐ บาท
                ปัจจุบันนายพันธ์ศักดิ์ สืบสม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และ
นายกฤษดา สุภศร ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3๓ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๔๑๑ คน ข้าราชการครู
 ๒๓ คน ครูพนักงานราชการ ๒ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน นักการภารโรงชั่วคราว ๑ คน ครูพี่เลี้ยง ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน
 
 


ประชาคมอาเซียนคืออะไร..? คลิกที่นี่
เกร็ดความรู้อาเซียน..คลิกที่นี่ 
การขับเคลื่อนการศึกษา..คลิกที่นี่

 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
 
คุณมีความพึงพอใจในการจัดการเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 

 

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน :: สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ::
ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 08-1955-2996,08-7872-2287
Email : webmaster@pmt.ac.th , pmtschool@hotmail.com